1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vakantiedagen en Werknemer: Wat u moet weten over Vakantiedagen

Uw werknemer moet elk jaar in de gelegenheid worden gesteld om vakantiedagen op te nemen. Ook al neemt de werkdruk toe, toch moeten werknemers ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar zij minimaal recht op hebben. Werkgevers kunnen daar niet omheen; ook niet met een beroep op ' gewichtige bedrijfsbelangen' . Volgens de wet heeft u minimaal recht op vier keer het aantal uren dat u per week werkt. 

Vakantiedagen meenemen
De nog niet opgenomen vakantiedagen van uw nieuwe medewerker mogen worden meegenomen van de vorige werkgever naar de nieuwe werkgever. U bent als nieuwe werkgever verplicht dit toe te staan. De oude werkgever moet u dan een verklaring doen toekomen over het aantal vakantiedagen waar uw nieuwe werknemer nog recht heeft. Op grond van artikel 7: 641 lid 3 BW kunt u bij uw nieuwe werkgever aanspraak maken op uw oude vakantiedagen. U heeft dan geen recht op loon gedurende het tijdvak dat u uw vakantiedagen opneemt.
Vakantiedagen opnemen
U mag als werkgever een verzoek voor vakantiedagen weigeren wanneer door deze vakantie het bedrijf in de problemen komt of wanneer er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao dat er andere tijden zijn waarop de vakantie moet worden opgenomen. Nadat uw werknemer zijn of haar vakantiewensen heeft ingediend, heeft de werkgever twee weken de tijd om bezwaar te maken. Doet de werkgever dit niet, dan is de ingediende  vakantiewens akkoord. Uw werknemer is verplicht om het minimum aantal vakantiedagen, verspreid over verschillende periodes en soms zelfs over uren, op te nemen. Niet opgenomen vakantiedagen vervallen na vijf jaar. 

Vakantiedagen ruilen
Het kan zijn dat uw werknemer aan het einde van de twaalf maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar nog vakantiedagen over heeft. Uw werknemer kan met u als werkgever overleggen dat deze dagen worden geruild voor bijvoorbeeld een vergoeding of cursus. Deze afspraken moeten dan schriftelijk worden vastgelegd. Zwangerschapsverlof of bevallingsverlof mogen nooit worden gezien als vakantie. Soms kunnen vakantiedagen wel ingeleverd worden voor calamiteitenverlof. Ook ziektedagen kunnen worden omgeruild tegen vakantiedagen, maar dit moet uw werknemer schriftelijk afspreken met u als werkgever. 

Vakantiedagen niet opnemen
Stel dat uw werknemer leeft voor zijn werk en niet houdt van vakantie. In dit geval heeft uw werknemer juridisch gezien geen recht meer op de uitbetaling van vakantiegeld. Als u als werkgever de werklust van uw werknemer toch wil belonen met het vakantiegeld dat overeenstemt met de niet opgenomen vakantiedagen, dan heeft dit bedrag juridisch niet het karakter van vakantiegeld, maar van een premie. U moet als werkgever dan kunnen aantonen dat u het recht om vakantiedagen op te nemen, op geen enkele wijze voor uw werknemer heeft belemmerd. 
Planning en indeling vakantiedagen
Daarnaast krijgen werknemers meer te zeggen over de jaarlijkse planning en indeling van hun vakantiedagen. In principe moet u als werkgever instemmen met de vakantiewensen van uw werknemer. (Als er tenminste geen collectieve vakantie is.) Slechts wanneer dat grote problemen voor de bedrijfsvoering oplevert, mag er van deze regel worden afgeweken. In dat geval zult u als werkgever wel akkoord moeten gaan met een andere aaneengesloten vakantieperiode van twee weken of twee maal een week (als uw werknemer dat liever heeft).

Snel duidelijkheid
Verder moet u als werkgever snel laten weten of u akkoord bent met de (schriftelijk ontvangen) vakantiewensen van uw werknemer. Na ontvangst van het vakantievoorstel heeft u als werkgever twee weken de tijd om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Doet u dat niet, dan wordt automatisch de vakantie naar wens van de werknemer vastgesteld. Voor extra vakantiedagen (die dus bovenop het wettelijke minimum komen) kan eventueel een andere termijn gelden. Maar dat moet dan wel van tevoren schriftelijk zijn vastgelegd.

Opsparen vakantiedagen
Uw werknemer mag vakantiedagen een paar jaar opsparen zodat deze bijvoorbeeld een lange wereldreis kan maken. Dat dient wel te gebeuren in overleg met u als werkgever. De vakantiedagen kunnen langer opgespaard worden voordat zij vervallen. De verjaringstermijn van uw vakantiedagen is verschoven naar vijf jaar. Hierdoor zijn uw vakantierechten in ieder geval 5 jaar geldig.

Gespaarde vakantiedagen laten uitbetalen
In principe mogen extra vakantiedagen voortaan worden afgekocht. Het gaat dan om vakantiedagen boven het verplichte minimum aantal dagen per jaar of om dagen die zijn gespaard in voorgaande jaren. Voorbeeld: Een werknemer met een volledige baan heeft 50 opgespaarde vakantiedagen en wil die verkopen aan zijn werkgever. Hij heeft nog geen vakantie opgenomen dat jaar. Hij kan dan maximaal 50 - 20 (wettelijk minimum)=30 dagen verkopen.
Meer informatie over Vakantiedagen
Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke aspecten van vakantiedagen, wilt u arbeidscontracten opstellen en gebruik maken van de vele managementtools voor leidinggevenden? Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor Leidinggevenden


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nuAbonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).