1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Ouderschapverlof en werknemer: Bepalingen rond opnemen ouderschapverlof

Werknemers willen nog wel eens met het verzoek komen om minder te mogen gaan werken. Bijvoorbeeld ouderschapverlof vanwege de thuissituatie of vanwege de wens van meer vrije tijd. Mag u ouderschapverlof als werkgever weigeren?

Ouderschapverlof en wetgeving
De Wet Arbeid en Zorg geeft ouders een wettelijk recht op ouderschapverlof. Wie in Nederland minstens één jaar bij dezelfde werkgever in dienst is, kan voor het verzorgen van kinderen tot 8 jaar onbetaald deeltijd ouderschapverlof opnemen. Dit recht op ouderschapverlof heeft iedere werknemer, man of vrouw.
Omvang ouderschapverlof
De omvang van het ouderschapverlof is afhankelijk van de omvang van het dienstverband. Het totaal aantal uren ouderschapverlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft bedraagt de arbeidsduur per week gerekend over een periode van 13 weken.

Opnemen ouderschapverlof
Het ouderschapverlof wordt (in beginsel) opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden. De werknemer kan verzoeken het verlof over een langere periode dan 6 maanden te spreiden, dan wel om per week meer dan de helft van zijn arbeidsduur ouderschapverlof te hebben (bijvoorbeeld 3 maanden volledig ouderschapverlof). Een dergelijk verzoek moet de werkgever inwilligen, tenzij een “zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang” zich daartegen verzet. Ouderschapverlof opnemen is dus gebonden aan regels.

Aanvraag twee maanden voor ouderschapverlof
De werknemer moet ten minste twee maanden voor de ingang van het ouderschapverlof de werkgever schriftelijk melden gebruik te maken van het recht op ouderschapverlof. Aangegeven moet worden de datum waarop het ouderschapverlof ingaat (of de vermoedelijke datum, als dat afhankelijk is van bijvoorbeeld het eind van het bevallingsverlof), hoe het aantal verlof- en werkdagen word verspreid over de week en hoe lang de verlofperiode van het ouderschapverlof precies gaat duren.
Kunt u als werkgever ouderschapverlof weigeren?
U kunt als werkgever ouderschapverlof niet weigeren. Wel kan de werkgever, als daar belangrijke redenen voor zijn, tot vier weken voordat het ouderschapverlof ingaat een andere spreiding van verlof- en werktijden vaststellen. Dat kan alleen na overleg met de werknemer.

Afbreken ouderschapverlof door werknemer
Voor werknemers is het alleen ingeval van onvoorziene omstandigheden mogelijk om van het ouderschapverlof af te zien of het af te breken (bijvoorbeeld bij het overlijden van het kind). De werkgever moet daar in principe mee instemmen. Het mag maximaal 4 weken duren, voor de werknemer in zo’n geval weer voor de oorspronkelijke uren gaat werken. Ouderschapverlof dat wordt afgebroken kan later niet alsnog opgenomen worden.

Ouderschapverlof voor ieder kind
De werknemer kan voor ieder kind onder de 8 jaar éénmaal ouderschapverlof opnemen. Een werknemer die vader of moeder wordt van een meerling of die verschillende kinderen tegelijk adopteert heeft recht op ouderschapverlof voor elk kind. Als de werknemer na het opnemen van het maximale aantal verlofuren van werkgever wisselt kan de werknemer niet nogmaals ouderschapverlof opnemen.

Ouderschapverlof en ziekte, ziekenfonds of werkeloosheid
Het tijdelijk lagere inkomen als gevolg van ouderschapverlof heeft geen gevolgen voor de verplichte ziekenfondsverzekering. Ook wanneer iemand fulltime ouderschapverlof opneemt blijft de verzekering doorlopen. In dat geval wordt door het ziekenfonds wel een extra premie in rekening gebracht. Ook voor wie niet via het Ziekenfonds is verzekerd, verandert er niets. Wanneer iemand door het tijdelijk lagere inkomen onder de ‘ziekenfondsgrens’ zou komen, dan betekent dat niet dat er een plicht tot deelname aan het Ziekenfonds ontstaat.

Ziekte tijdens ouderschapverlof
Werknemers die tijdens het ouderschapverlof ziek worden, hebben recht op loondoorbetaling, gebaseerd op het loon dat tijdens het ouderschapverlof verdiend wordt. Is iemand na afloop van de afgesproken verlofperiode van het ouderschapverlof nog steeds ziek, dan volgt automatisch een loondoorbetaling op basis van het normale hogere loon.

Uitkering tijdens ouderschapverlof 
Wie tijdens het ouderschapverlof werkloos wordt, ontvangt een uitkering op basis van het loon dat vóór het ouderschapverlof verdiend werd. Voorwaarde is wel dat men zich voor de volledige werktijd beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt.Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu
 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).