1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Over Ouderschapsverlof: Werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof

Werknemers willen nog wel eens met het verzoek komen om minder te mogen gaan werken. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof vanwege de thuissituatie of vanwege de wens van meer vrije tijd. Mag u ouderschapsverlof als werkgever weigeren?

Ouderschapsverlof en wetgeving
De Wet Arbeid en Zorg geeft ouders een wettelijk recht op ouderschapsverlof. Wie in Nederland minstens één jaar bij dezelfde werkgever in dienst is, kan voor het verzorgen van kinderen tot 8 jaar onbetaald deeltijd ouderschapsverlof opnemen. Dit recht op ouderschapsverlof heeft iedere werknemer, man of vrouw.

Omvang ouderschapsverlof
De omvang van het ouderschapsverlof is afhankelijk van de omvang van het dienstverband. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft bedraagt de arbeidsduur per week gerekend over een periode van 13 weken.

Opnemen ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof wordt (in beginsel) opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden. De werknemer kan verzoeken het verlof over een langere periode dan 6 maanden te spreiden, dan wel om per week meer dan de helft van zijn arbeidsduur ouderschapsverlof te hebben (bijvoorbeeld 3 maanden volledig ouderschapsverlof). Een dergelijk verzoek moet de werkgever inwilligen, tenzij een “zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang” zich daartegen verzet. Ouderschapsverlof opnemen is dus gebonden aan regels.
Aanvraag twee maanden voor ouderschapsverlof
De werknemer moet ten minste twee maanden voor de ingang van het ouderschapsverlof de werkgever schriftelijk melden gebruik te maken van het recht op ouderschapsverlof. Aangegeven moet worden de datum waarop het ouderschapsverlof ingaat (of de vermoedelijke datum, als dat afhankelijk is van bijvoorbeeld het eind van het bevallingsverlof), hoe het aantal verlof- en werkdagen word verspreid over de week en hoe lang de verlofperiode van het ouderschapsverlof precies gaat duren.

Kunt u als werkgever ouderschapsverlof weigeren?
U kunt als werkgever ouderschapsverlof niet weigeren. Wel kan de werkgever, als daar belangrijke redenen voor zijn, tot vier weken voordat het ouderschapsverlof ingaat een andere spreiding van verlof- en werktijden vaststellen. Dat kan alleen na overleg met de werknemer.

Afbreken ouderschapsverlof door werknemer
Voor werknemers is het alleen ingeval van onvoorziene omstandigheden mogelijk om van het ouderschapsverlof af te zien of het af te breken (bijvoorbeeld bij het overlijden van het kind). De werkgever moet daar in principe mee instemmen. Het mag maximaal 4 weken duren, voor de werknemer in zo’n geval weer voor de oorspronkelijke uren gaat werken. Ouderschapsverlof dat wordt afgebroken kan later niet alsnog opgenomen worden.

Ouderschapsverlof voor ieder kind
De werknemer kan voor ieder kind onder de 8 jaar éénmaal ouderschapsverlof opnemen. Een werknemer die vader of moeder wordt van een meerling of die verschillende kinderen tegelijk adopteert heeft recht op ouderschapsverlof voor elk kind. Als de werknemer na het opnemen van het maximale aantal verlofuren van werkgever wisselt kan de werknemer niet nogmaals ouderschapsverlof opnemen.

Ouderschapsverlof en ziekte, ziekenfonds of werkeloosheid
Het tijdelijk lagere inkomen als gevolg van ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de verplichte ziekenfondsverzekering. Ook wanneer iemand fulltime ouderschapsverlof opneemt blijft de verzekering doorlopen. In dat geval wordt door het ziekenfonds wel een extra premie in rekening gebracht. Ook voor wie niet via het Ziekenfonds is verzekerd, verandert er niets. Wanneer iemand door het tijdelijk lagere inkomen onder de ‘ziekenfondsgrens’ zou komen, dan betekent dat niet dat er een plicht tot deelname aan het Ziekenfonds ontstaat.

Ziekte tijdens ouderschapsverlof
Werknemers die tijdens het ouderschapsverlof ziek worden, hebben recht op loondoorbetaling, gebaseerd op het loon dat tijdens het ouderschapsverlof verdiend wordt. Is iemand na afloop van de afgesproken verlofperiode van het ouderschapsverlof nog steeds ziek, dan volgt automatisch een loondoorbetaling op basis van het normale hogere loon.

Uitkering tijdens ouderschapsverlof 
Wie tijdens het ouderschapsverlof werkloos wordt, ontvangt een uitkering op basis van het loon dat vóór het ouderschapsverlof verdiend werd. Voorwaarde is wel dat men zich voor de volledige werktijd beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).